Zajišťujeme žádosti o dotace a dotační management / ABRI je řešení pro Vaše dotace

Zpracování žádosti o dotaci je prvním krokem na cestě za skutečnou výplatou dotace z fondů Evropské unie, České republiky či jiných zdrojů. Druhým krokem je pak realizace projektu přesně dle podmínek smlouvy o dotaci. My Vám na této nelehké cestě nabízíme komplexní profesionální asistenci podepřenou 15 lety osobních zkušeností.

Nejlepší nabídka dotací pro rok 2018

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko (po klepnutí se otevře leták v PDF)

OP Přeshraniční spolupráce
ČR – Bavorsko
(po klepnutí se otevře PDF)

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko (po klepnutí se otevře leták v PDF)

OP Přeshraniční spolupráce
ČR – Sasko
(po klepnutí se otevře PDF)

OP Životní prostředí (po klepnutí se otevře leták v PDF)

OP Životní prostředí nabízí mj. podporu zateplování
(po klepnutí se otevře PDF)

OP Zaměstnanost (po klepnutí se otevře leták v PDF)

OP Zaměstnanost je určen mj. pro města a obce
(po klepnutí se otevře PDF)

OP Podnikání a inovace (po klepnutí se otevře PDF)

OP Podnikání a inovace
(po klepnutí se otevře PDF)

Integrovaný regionální operační program (po klepnutí se otevře PDF)

Integrovaný regionální OP
(po klepnutí se otevře PDF)

Nabídka služeb pro žádosti o dotace

Zajišťujeme komplexní asistenci pro žádosti o dotace:

 • dotační průzkum, nabídka financování pro Váš záměr
 • dopracování projektového záměru podle podmínek dotace
 • zpracování žádosti o dotace a zajištění příloh
 • zpracování studie proveditelnosti, projektového záměru
 • zajištění komunitního projednání projektového záměru
 • vyřízení připomínek ze strany poskytovatele dotace

Referenční zakázky

Nabídka služeb pro dotační management

Zajišťujeme správu dotace v době realizace projektu:

 • zajištění realizace projektu dle smlouvy o dotaci
 • zajištění monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektu
 • komunikace s poskytovatelem dotace
 • vedení sporů s poskytovatelem dotace, odvolání
 • zajištění povinné publicity, komunikace s veřejností
 • zajištění monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu

Referenční zakázky
Klientům prodáváme vysokou přidanou hodnotuŽádosti píšeme bez přestávky od roku 2000. Žádosti prostě umíme.

Hledáte-li partnera, který má více než 15 let zkušeností, nastudoval již desítky dotačních titulů a podal stovky žádostí o dotaci, tak jste v ABRI na správné adrese. Vybrané zakázky si můžete prohlédnout v sekci Reference. Spolupráce s námi Vám zajistí vysokou přidanou hodnotu: nenecháme Vás udělat chyby a Váš záměr přiblížíme k zajištění financování.

Jsme rozmanitý tým profesionálů

V našem týmu projektových manažerů jsou jak matadoři, tak čerstvá krev, příznivci tradic i nejnovějších technologií. Máme odborníky na měkké projekty (vzdělávání, sociální práce) i na stavebnictví a životní prostředí. A všichni víme, jak důležité je být v oblastí dotací až nesnesitelně pečliví a v oblasti rozvojových projektů zdravě odvážní a kreativní.

Karlovarský kraj známe jako své boty

Lokální znalost je důležitá pro zpracování projektových záměrů, pro posouzení jejich společenské potřebnosti i pro spolupráci s místními úřady, spolky a podnikateli. Ostatně, sami jsme stáli u zásadních krajských rozvojových projektů, jako jsou cyklostezka Ohře, centrum nakládání s odpady atd. (viz sekce Rozvojové projekty). Znáte snad lepšího průvodce pro Vaše projekty galaxií Karlovarský kraj?Výběr nám dobře známých dotačních titulů • Regionální operační programy Severozápad, Jihozápad
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Operační program Zaměstnanost
 • Operační program Životní prostředí


 • Leader
 • Program rozvoje venkova
 • Central Europe
 • Norské fondy
 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko
 • Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika
 • a další


Typická osnova spolupráce Vás a nás

 • Postup získání dotace zahrnuje několik základních kroků – vytvoření projektového záměru, vybrání vhodného programu až po zpracování a předložení žádosti o podporu včetně všech příloh.
 • Pokud uspějete a Váš projekt bude schválen, nastává jeho realizace, k níž se rovněž váží určité povinnosti v rámci dotačního managementu, jejichž nenaplnění se může žadateli vymstít.


Cesta k podání žádosti o dotaci


Dopracování projektového záměru

Začínáme od začátku: na co vlastně peníze potřebujeme, k čemu je chceme využít – tomu se říká projektový záměr. Projekt musí mít přesně specifikovaný cíl, logickou strukturu a musíme vědět, na jaké cílové skupiny je zaměřen. Velkou pozornost je třeba věnovat rozpočtu a promyslet financování projektu.


Vyhledání aktuálního vhodného dotačního titulu

Na pravidelné bázi zpracováváme přehled aktuálních dotačních titulů, takže Vám v každý moment nabídneme aktuální přesnou nabídku možností financování.


Studie proveditelnost, SWOT a CBA

Studie proveditelnosti je často vyžadována poskytovatelem dotace pro účel posouzení realizovatelnosti projektu a k zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených prostředků (smysluplnost projektu). Studie je však i samotnými žadateli o dotaci následně využívána jako nástroj projektového řízení. Studie má určitou vyžadovanou strukturu a analytické postupy.

SWOT analýza poskytuje analýzu projektu z hlediska jeho silných a slabých stránek, a to z pohledu na samotný projekt a z pohledu na externí prostředí. SWOT analýza je stadardní součástí studie proveditelnosti a podnikatellských záměrů.

CBA analýza je podrobná studie celkových přínosů a nákladů projektu včetně vyčíslení a zdůvodnění.


Zpracování a podání žádosti vč. příloh

Žádost o podporu představuje klíčový dokument, který rozhodne o tom, zda budeme se svou žádostí úspěšní či nikoli. Žádost je většinou doplněna řadou příloh, např. projektovou dokumentací, studií proveditelnosti atp.


Vyřízení připomínek z administrativní kontroly

Při zpracování žádosti může dojít k drobným admnistrativním chybám, které lze ještě v akceptačním řízení napravit. Jiným typem chyb jsou chyby z hlediska tzv. přijatelnosti projektu, jež napravit nelze.


Cesta k dokončení projektu a výplatě dotace


Studium podmínek pro příjemce

S úspěšným žadatelem je podepsána smlouva, která podrobně stanoví podmínky realizace projektu. Jedná se zejména o pravidla pro výběr dodavatelů, povinnou publicitu, zásady pro vedení a uchovávání dokladů apod. Pro skutečné získání dotace je třeba znát a dodržovat všechny podmínky pro příjemce dotace.


Zpráva o realizaci projektu

V průběhu realizace projektu se pro zajištění monitorování projektů zpracovávají zprávy o realizaci projektu – průběžné v případě realizace projektu na etapy a v každém případě závěrečná.


Změny v projektu

Příjemce dotace má povinnost oznámit poskytovateli dotace změny, které v průběhu realizace a udržitelnosti projektu nastanou. Je třeba dodržet postupy pro ohlašování změn v projektu. Některé změny mají vliv na „právní akt“, neboli Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Spolupráce s partnery

Partneři projektu jsou subjekty, které přizveme k realizaci projektu například pro jejich zkušenosti, znalosti či kontakty na jiné organizace. Poskytovatelé dotací preferují, aby projekty měly partnery.


Publicita

Poskytovatel dotace stanoví závazná pravidla pro zveřejňování informací o tom, že daný projekt je spolufinancován z jeho prostředků.


Žádost o platbu

Peníze získáme na základě žádosti o platbu, podané řídicímu orgánu nebo zastupující instituci. Platby mohou mít různé podoby – proplacení už vydaných výdajů (tzv. ex-post platba), poskytnutí prostředků dopředu (tzv. ex-ante platba) nebo využití tzv. kombinovaných plateb. Konkrétní podmínky žádostí o platbu stanovuje patřičný řídicí orgán.


Monitorovací zpráva o udržitelnosti

Poskytovatel dotace hlídá, aby příjemce dotace zajistil realizaci projektu podle prezentovaného záměru i do budoucna, typicky alespoň 5 let. Příjemce za tímto účelem každoročně zasílá dotačnímu úřadu monitorovací zprávy.
Kontaktní formulář: uvítáme Vaši poptávku, Váš dotaz

Máte-li zájem o naši cenovou nabídku či chcete-li se na něco zeptat, prosím, kontaktujte nás nebo nám napište e-mail prostřednictvím tohoto formuláře:

Zpráva: *