Úspěšné žádosti před zahájením období 2007-2013

Pro různé klinety jsme v období let 2004-2006 zpracovali mimojiné 20 úspěšných žádostí o dotaci PHARE CBC a 10 z „malého INTERREGU“ vč. zajištění německého partnera.

Z historie

Zpracováno podle materiálu Euroskop

V předvstupním období (v létech 1993 až 2004) byly pro organizace v české veřejné, soukromé a neziskové sféře k dispozici programy předvstupní pomoci. Hlavním nástrojem finanční pomoci do vstupu ČR do EU byl program Phare. Mezi léty 1995 a 1999 bylo ročně přiznáno pro realizaci projektů kolem 70 mil EUR, což činilo za toto období celkem asi 11,5 miliard Kč. Od r. 2000 do našeho vstupu do EU bylo z Phare a z dalších předsturukturálních fondů (SAPARD, ISPA) a iniciativ (EQUAL, SOCRATES) získáno téměř 15 miliard Kč. Pro Region soudržnosti Severozápad, který je tvořen Ústeckým a Karlovarským krajem to bylo celkem od r. 1993 asi 3,1 miliardy Kč.

Pro venkovské oblasti měl největší význam předvstupní fond SAPARD, který podporoval především projekty na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, zpracovatelského průmyslu a zlepšení a rozvoj venkovského prostoru. Program Phare CBC byl zaměřen zejména na zlepšení životního a sociálního prostředí a na rozvoj vzdělání, společenských vztahů, cestovního ruchu a kultury.

Od vstupu ČR do EU se otevřela nová příležitost pro aktivní organizace ve formě strukturálních fondů. Z iniciativ společenství, které podporují rozvoj venkova a místních iniciativ je to především Leader+ a částečně pak INTERREG IIIA, podporující přeshraniční a mezinárodní spolupráci.