Arboretum Antonín

Zpracovali jsme žádost o dotaci na projekt „Studie projektu Antonínské arboretum“ v únoru 2009 do ROP Severozápad.

Projekt byl pod č. CZ.1.09/2.1.00/18.00345 realizován a ve výsledku tak komunitním způsobem zpracována studie využití arboreta na výsypce Antonín. V rámci realizace tohoto projektu jsme na přelomu let 2010/2011 zpracovali studii proveditelnosti.

Foto: Ing. Josef Hoffmann

Foto: Ing. Josef Hoffmann

Pro využití rozvojového potenciálu arboreta Antonín byly zhotovitelem studie navrženy investiční záměry, které jsou v souladu s posláním projektu, kterým je uchování, rozšíření a ochrana cenného území arboreta Antonín a zpřístupnění místa poznání a vzdělávání široké veřejnosti. Arboretum Antonín má několik významových rovin (výzkumná, vzdělávací, rekreační, sportovně – relaxační, …), které jsou navrženými aktivitami plně respektovány.

Olympus

Z analýzy konkurenčního prostředí vyplývá, že odvětví, v kterém je plánováno využití potenciálu arboreta, nemůže být celkově považováno za ziskové. Bude zapotřebí nemalých investic veřejně prospěšného charakteru, než začne fungovat podnikatelský sektor, resp. zisková část odvětví. Arboretum Antonín se liší od všech zkoumaných botanických zahrad v ČR především tím, že se nachází na bývalé výsypce, a také tím, že se nejedná o solitérní dřeviny, jako je tomu obvykle jinde. Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že výrazný zájem je o venkovní přírodní aktivity: palouky, arboretum pro děti, paluby, expozice – exteriér, hospoda u řeky s piknikovištěm.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V provedené SWOT analýze byly identifikovány tyto nejvýznamnější silné stránky: unikátní arboretum na výsypce v důsledku hornické činnosti a interaktivní, atraktivní forma navrhovaných aktivit. Nejvýznamnějšími slabými stránkami jsou parovod nad zemí a celková finanční náročnost investice. Na základě SWOT analýzy byla zvolena marketingová strategie s cílem ochrany a smysluplného využití potenciálu arboreta, které bude trvale udržitelné a s cílem tvorby důležitého krajinného zázemí města Sokolova. Ve studii proveditelnosti je zpracován marketingový mix metodikou „8P“, která se využívá pro projekty zaměřené na cestovní ruch a zdůrazňuje navíc lidský prvek, tvorbu balíčků služeb, koncepčnost a partnerství veřejné správy s podnikatelskými subjekty.

Je zapotřebí záměr využití arboreta realizovat postupně po etapách. Je zapotřebí, aby vlastník (Lesy ČR) a provozovatel sdíleli vizi rozvoje arboreta Antonín.