Novinky v OPŽP 2014–2020

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

  • zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
  • zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
  • odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
  • ochrana a péče o přírodu a krajinu,
  • energetické úspory.

Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a v případě prioritní osy čtyři také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Změn doznalo i názvosloví. Důvodem je sjednocení terminologie v rámci všech operačních programů schválených pro období 2014–2020. Z oblastí podpory se tak staly specifické cíle.

Semináře OPŽP

Na webových stránkách jsme zveřejnili prezentace z odborných seminářů zaměřených na představení Operačního programu Životní prostředí pro roky 2014-2020.

Stáhnout prezentaci