Programy pro programové období 2014 až 2020

Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

Alokace programů. Zdroj: Strukturální fondy

Alokace programů. Zdroj: Strukturální fondy

Národní operační programy

Programy přeshraniční spolupráce

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

  • Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
  • Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
  • Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
  • Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
  • Program meziregionální spolupráce INTERACT III
  • Program URBACT III

Zdroj: Strukturální fondy